Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / Výzkum / Projekty / SWICAS

SWICAS

Základním záměrem projektu bylo vyvinout a ověřit funkčnost originálního těsnícího prvku (těsnění SWICAS), který bude umístěn mezi zárubnicí a stěnou hydrogeologických vrtu (v mezikruží).

Název projektu:          Integrované bentonitové těsnění pro zamezení negativního vlivu hydrogeologických vrtů na podzemní vody

Doba trvání:               2017 – 2020

Příjemce:                     CHEMCOMEX, a.s.

Spolupříjemce:            Fakulta stavební ČVUT

Poskytovatel dotace:  TAČR – program EPSILON

Technické řešení těsnění SWICAS musí splňovat nároky spojené s manipulací, instalací, spolehlivostí, funkčností a hygienickou nezávadností. S jeho využitím se počítá u vrtaných studní i při realizace monitorovacích či jiných technologických vrtů. V závěrečném roce řešení projektu byly vyhodnoceny dosavadní výstupy, tj. Příprava těsnění a Aplikace těsnění. Získaná data posloužila k nastavení parametrů těsnícího prvku SWICAS a umožnila finalizaci řešení z hlediska optimalizace rozměrů a povrchové modulace bentonitových pelet.

K prokázání environmentální nezávadnosti těsnícího prvku byl v laboratoři proveden výluhový test, při kterém byl prvek dlouhodobě vystaven působení podzemní vody z lokality Jankov-Podolí. Při druhém testu byl těsnící prvek přímo umístěn po dobu 6 měsíců do mezikruží reálného vrtu v lokalitě Jankov-Podolí do hloubky 3 – 6 m pod povrchem terénu. Chemické analýzy podzemních vod před instalací a po vyjmutí prvku z vrtu neprokázaly ovlivnění kvality podzemní vody.

V konečné fázi projektu byl vyhodnocen i dlouhodobý test těsnícího prvku, jehož cílem bylo ověřit těsnící schopnost simulací nejméně příznivých podmínek při instalaci. Po rozebrání prvku všechny sledované parametry (rozložení vlhkosti a objemové hmotnosti, součinitel hydraulické vodivosti, chemická analýzy výluhu) potvrdily, že technické řešení těsnění bezezbytku splňuje podmínky pro užitný vzor.

SW_1

SW_2

SW_3