Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / Výzkum / Projekty / Reclay

2019 – Odpadní jíly – Reclay

Cílem projektu je využít odpadní materiály, které vznikají při průmyslovém zpracování jílových surovin, a zužitkovat je při modifikace tamponážní směsi používané u hloubených vertikálních kolektorů pro nízkopotenciální geotermální technologie.

Název projektu:          Kompozit na bázi odpadních jílů jako substitut tamponážní směsi pro nízkopotenciální tepelná čerpadla

Doba trvání:               2019 – 2022

Příjemce:                     CHEMCOMEX, a.s.

Spolupříjemce:            Fakulta stavební ČVUT

Poskytovatel dotace:  TAČR – program EPSILON

Na základě výsledků laboratorních zkoušek byly pro výzkum zvoleny dva materiály – kaolín z kompostárny Jarošovice s.r.o. (nebobtnavý materiál) a podsítné z Keramostu a.s. (bobtnavý materiál). S vybranými materiály a jejich směsmi s cementem, pro jehož obsah ve směsi byl zvolen limit 20 %, pokračovaly další laboratorní zkoušky. Vhodnost materiálu pro zálivku byla posuzována na základě tepelné vodivosti, hydraulické vodivosti a také zpracovatelnosti.

V další fázi projektu byla ověřena vhodnost vybraných směsí pro zálivku na „fyzikálních modelech vrtů“. Základem směsí použitých pro in situ testy byl kaolin, resp. šlika jemná, přísady tvořil cement, materiál ze slévárenských forem a menší podíl bentonitových odpadů.

Fyzikální modely představovaly do výšky 4 m svisle fixované PPR trubky o Ø 70, resp. 200 mm zajištěné proti deformaci vlivem vlastní tíhy modelu s náplní. Po zaplnění zálivkou (ručním, resp. pomocí čerpadla Filamos) a vyzrání směsi byly modely demontovány a vzorky zálivky analyzovány. Pro testovací in-situ polygon byla z vytipovaných lokalit zvolena Praha-Zbraslav, pro kterou byl nejprve vypracován Projekt geologických a vrtných prací.

V prvních měsících roku 2021 byl využíván testovací model vrtů vybudovaný v areálu Josef pro ověření celého technologického řetězce potřebného pro přípravu směsi Reclay při instalaci in-situ a současně pro zaškolení pracovníků CHEMCOMEX s přípravou směsi před instalací na testovací lokalitě. Po úspěšném odzkoušení navrženého poměru směsi materiálu Reclay v areálu Josef pokračovaly práce na testovacím polygonu Zbraslav – hala DGS, kde byly vyhloubeny pro potřeby projektu dva vertikální kolektory pro nízkopotenciální geotermální technologie (vrty TČ-1, TČ-2 každý délky 70 m) pro tepelné čerpadlo. Následovaly tamponážní práce vyhloubených vrtů komerční směsí (vrt TČ-2) a experimentální směsí Reclay (vrt TČ-1). V roce 2021 a 2022 probíhal zkušební provoz obou instalací (TČ-1 a TČ-2) a v závěru r. 2022 celkové vyhodnocení provozu.

Bylo potvrzeno, že navržená směs z odpadních jílů je schopna dosáhnout minimálně srovnatelných parametrů, jako směsi komerční. 

Výstupem projektu je funkční vzorek tamponážní směsi.

 Rec_1

Rec_2