Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / Výzkum / Projekty / MeziLab II

2014 - MeziLab II (MŠMT)

S transportními procesy se setkáváme při řešení prakticky většiny aktuálních geotechnických problémů:

    • při skladování energetických zdrojů v podzemí (plynové zásobníky, skladování CO2 v podzemí, skladování přebytečné energie v diskontinuitním horninovém prostředí),
    • při řešení problematiky bezpečného izolování vyhořelého jaderného paliva v hlubinném úložišti (studium migrací radionuklidů) 
    • nebo při odstraňování starých ekologických zátěží.

Pro pochopení a praktickou výuku transportních procesů byla využita 4 různá výuková stanoviště v in situ prostředí, kde se  pracovalo s různými médii (plyn, kapalina, suspenze).

Za tímto účelem byla na pracovišti Fakulty stavební Podzemní laboratoř Josef vybudována v jedné z rozrážek v oblasti Mokrsko západ podzemní laboratoř, ve které byly instalovány 4 různé experimenty se zaměřením na transportní procesy. Laboratoř je vybavena veškerým zázemím pro kvalitní výuku, jako je připojení k počítačové i bezdrátové síti, zásuvky, pracovní stoly apod. Na výuce se podílely dvě fakulty ČVUT v Praze (Fakulta stavební a Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská) a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Laboratoř byla zprovozněna v červnu 2014, kdy se „na Josefu“ uskutečnil také zahajovací seminář projektu MeziLab II. Zúčastnili se ho pedagogové a studenti doktorského studia z obou zainteresovaných univerzit.

Vybudováním in situ laboratoře pro výzkum a výuku transportních procesů byl podpořen zájem organizace Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) o vzdělávání specializovaných odborníků. V projektu SÚRAO vystupuje především v roli konzultanta.

V zimním semestru akademického roku 2014/2015 byla zahájena výuka inovovaných úloh v rámci stávajících předmětů zaměřených na problematiku v oblasti transportních procesů. Předměty byly modifikovány pro potřeby jednotlivých škol. Laboratoř projektu MeziLab II i nadále slouží studentům ke sběru dat pro vypracování jejich bakalářských, diplomových a dizertačních prácí.

Seznámení se zařízením pro plynové tlakové zkoušky ve vrtu

Proškolení před vstupem do podzemí

Ukázka prohlížení vrtu kamerou

  • .