Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / Výzkum / Projekty / Bentonitové bariéry

2009 - Bentonity (MPO)

Projekt se dlouhodobě a systematicky věnoval výzkumu vlastností materiálů a vývoji postupů pro jejich hodnocení v souvislosti s využitím při konstrukci hlubinného úložiště.

Centrum experimentální geotechniky (CEG) řešilo v rámci projektu vývoj a ověřování metodik pro testování geotechnických vlastností těsnicího a tlumicího materiálu v hlubinném úložišti (HÚ) radioaktivních odpadů (RAO) jak v laboratorním, tak in situ prostředí. Další téma řešené pracovištěm CEG byl výzkum vlastností horninového prostředí a vývoj postupů jejich hodnocení.

Při návrhu HÚ v ČR se předpokládá, že jako těsnicí a tlumicí materiál budou využity bobtnavé jílové zeminy, a to v sypkém, hutněném i lisovaném stavu. Hlavním zkoumaným materiálem byl hořečnato-vápenatý bentonit B75, který byl porovnáván s uměle natrifikovaným Sabenilem 65 (oba dodané firmou Keramost Obrnice, a.s.) a čínským sodným bentonitem GMZ. Za nejdůležitější geotechnické charakteristiky pro posouzení vhodnosti materiálu jsou považovány hydraulická vodivost, bobtnací tlak, plasticita, pevnostní vlastnosti a reologické chování bentonitu.

Bentonity byly podrobeny následujícím postupům:

•    Dlouhodobým působením degradačních procedur byla zkoumána stabilita vzorků, tzn. vzorky byly vystaveny až dvouletému cyklickému zatěžování (teplo, saturace vodu) za různých podmínek. Zatěžování se provádělo v laboratorních podmínkách pomocí tlakových nádob a v in situ prostředí štoly Josef se používaly tzv. patrony.
•    Homogenizace materiálu s různou objemovou hmotností se řešila fyzikálním modelováním.
•    Pevnost v tlaku materiálu byla zkoumána v závislosti na velikosti, tvaru a stavu vzorku.
•    Při dlouhodobě konstantním zatížení slisovaného bentonitu se sledovalo jeho reologické chování, tj. vývoj deformací v čase. Stanovovaly se reologické vlastnosti pro různá zatížení i různé objemové hmotnosti materiálu.

Výsledkem projektu je soubor metodik pro hodnocení materiálu a funkčních vzorů pro návrh HÚ v České republice.

Osazení in situ experimentu pro testování vlastností bentonitových tvárnic přirozeně i uměle sycených vodou

Odečet měřených hodnot