Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / Výuka / Podklady pro cvičení / Vlastnosti zemin a hornin / Základní popisné fyzikální vlastnosti

Základní popisné fyzikální vlastnosti

Objemová hmotnost přirozeně vlhké zeminy - ρ

Stanovuje se podle ČSN CEN ISO/TS 17892-2 (Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 2: Stanovení objemové hmotnosti jemnozrnných zemin).

Objemová hmotnost přirozeně vlhké zeminy udává poměr mezi hmotností a celkovým objemem přirozeně vlhkého vzorku.

Objemová hmotnost přirozeně vlhké zeminy
schema

`rho= m/V`

m - hmotnost přirozeně vlhkého vzorku

V - objem přirozeně vlhkého vzorku

jednotky: kg/m3

Podstatou zkoušky je stanovení hmotnosti objemové jednotky zeminy. Stanoví se jako podíl hmotnosti zeminy a jejího objemu. V laboratoři se stanovuje objemová hmotnost pomocí vyřezávacího kroužku, přímým výpočtem objemu (u vzorků pravidelného geometrického tvaru) nebo pomocí vážení pod vodou. Z toho vyplývá omezení použitelnosti laboratorních metod na tyto typy zemin:

  • jemnozrnné soudržné zeminy, konzistence měkká až pevná bez písčité příměsi - metoda odběrného kroužku či válce, metoda vážení pod vodou
  • jemnozrnné soudržné zeminy, konzistence tvrdé - metoda vážení pod vodou
  • jemnozrnné soudržné zeminy s písčitou příměsí do 2 mm, ojedinělá zrna nebo úlomky do 4 mm - metoda odběrného válce.

Objemová hmotnost vysušené zeminy - ρd

Stanovuje se podle ČSN CEN ISO/TS 17892-2 (Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 2: Stanovení objemové hmotnosti jemnozrnných zemin).

Objemová hmotnost vysušené zeminy udává poměr mezi hmotností pevných částic zeminy vysušené při teplotě 105 - 110 °C a celkovým objemem zeminy.

Objemová hmotnost vysušené zeminy

`rho_d=m_d/V`

md - hmotnost pevných částic vysušené zeminy

V - celkový objem

jednotky: kg/m3

Podstatou zkoušky je stanovení hmotnosti objemové jednotky zeminy. Stanoví se jako podíl hmotnosti zeminy a jejího objemu. Objem zeminy se uvažuje vždy ve vlhkém stavu, hmotnost zeminy se uvažuje po vysušení při 105 - 110 °C . Vzorek se považuje za vysušený jestliže po 24 hodinách je změna jeho hmotnosti menší než 0,1%.

Měrná hmotnost zeminy - ρs

Stanovuje se podle ČSN CEN ISO/TS 17892-3 (Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 3: Stanovení zdánlivé hustoty pevných částic zemin pomocí pyknometru).

Měrná hmotnost zeminy udává poměr hmotnosti jednotlivých pevných částic zeminy vysušené při teplotě 105 - 110 °C k jejich objemu.

Měrná hmotnost zeminy
`rho_s=m_d/V_s` md - hmotnost pevných částic vysušené zeminy

Vs - objem pevných částic

jednotky: kg/m3
Základním přístrojem ke stanovení měrné hmotnosti zeminy je pyknometr. Měrná hmotnost se vypočítá ze vztahu:

`rho_s=(m_2-m_1)/(V*rho_k+m_2-m_3)*rho_k`

V - objem pyknometru

m1 - hmotnost prázdného pyknometru

m2 - hmotnost pyknometru se suchým vzorkem

m- hmotnost pyknometru se vzorkem a pomocnou kapalinou

ρk- hustota pomocné kapaliny, při použití destilované vody (0,998g/cm3)


Zrnitostní rozbor

Zrnitostní složení se stanovuje podle normy ČSN CEN ISO/TS 17892-4 (Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 4: Stanovení zrnitosti zemin).

Zrnitostní křivka je součtová čára, jejíž každý bod udává, kolik procent z celkové hmotnosti vzorku činí hmotnost všech zrn menších než určitý průměr zrna d. Pro její stanovení existují dva nejčastěji používané laboratorní způsoby:

  • sítový rozbor - prosévání na sítech standartizované řady pro zrna větší než 0,06 mm (písčitá až štěrkovitá),
  • hustoměrná metoda - pro zrna menší než 0,06 mm (prachovitá), vychází ze Stokesova usazovacího zákona, udávajícího vztah mezi průměrem zrn a rychlostí jejich usazování v kapalině.

Pozn.: U některých zemin (např. bentonitů) není použití hustoměrné metody vhodné a stanovení zastoupení nejjemnějších zrn je nutné provést např. mikroskopicky.

Strmost zrnitostní křivky se charakterizuje číslem nestejnozrnitosti Cu:

Číslo nestejnozrnitosti Cu

`C_u=d_60/d_10`

d60-průměr zrn příslušející 60% propadu

d10-průměr zrn příslušející 10% propadu

Podle velikosti hodnoty Cu označujeme zeminu jako:

  • a) stejnozrnnou Cu=5
  • b) nestejnozrnnou Cu=15
  • c) středně nestejnozrnnou Cu=5-15

Při některých charakteristikách zemin písčitých resp.štěrkovitých se udává číslo křivosti Cc:

Číslo křivosti Cc
`C_c=(d_30^2)/(d_60*d_10)` d60-průměr zrn příslušející 60% propadu

d10-průměr zrn příslušející 10% propadu

d30- průměr zrn příslušející 30% propadu