Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / Výuka / Podklady pro cvičení / 220YLPG

YLPG podklady

Práce probíhají v laboratořích K220 v Dejvicích (D1111 - za ateliérem D), dvě cvičení (1 den) probíhají ve štole Josef. Po vzájemné domluvě celé skupiny je možné přesunout výuku na jiný, než rozvrhovaný, den a čas.

Kontakt: Radek Vašíček

Seznam normových postupů (využijte on-line přístup k ČSN).

náplňdownload
1/ Stanovte stupeň nasycení vzorku:

postup

formulář

Stanovení vlhkosti a objemových hmotností - ρd, ρ (vzorek pravidelný, nepravidelný)  text vlhkost
Stanovení měrné hmotnosti ρs  
2/ Zrnitostní složení - síta text

Zrnitostní složení - hustoměrná zk. - zápis pro stanovení výpočtem

 formulář
podklady VUT Brno - stanovení z nomogramu
3/ Atterbergovy meze: text
mez tekutosti - wL - kužel, miska postupy
mez plasticity - wP formulář wL

Základní charakteristiky zemin

4a/ Na základě výsledků prvních cvičení ZATŘIĎTE ZEMINU DLE ČSN EN ISO 14688-2 a dle ČSN 73 61 33 (ČSN 73 10 01), dle zatřídění ČSN 73 61 33 určete směrné normové charakteristiky.

4b/ Dle ČSN EN 1997-1  (Eurokod 7) VYPOČTĚTE ÚNOSNOST základové patky A její SEDÁNÍ pod char. bodem při zatížení na mezi únosnosti (centricky zatížená patka 1,5 m x 1,5 m x 1 m, 1m pod terénem; jako charakteristické hodnoty použijte "směrné normové" z ČSN 731001; bez HPV; G:Q 70:30; sedání bez vlivů hloubky založení a nestlačitelné vrstvy.

4c/ Stanovte propustnosti výpočtem dle empirických vzorců a nomogramů (dxx z křivky zrnitosti).

pozn. ČSN 73 61 33 přebrala pravidla pro zatřídění z ČSN 73 10 01, současně určuje vhodnost jednotlivých typů zemin pro pozemní komunikace a rozsah laboratorních zkoušek při jejich výstavbě.

náplňdownload 
5/ Oedometrický modul, stlačitelnost Souhrn

stlačitelnost2

Eoed, stlačitelnost

6/ Smyková pevnost Souhrn,  text1 nebo text2

7/ propustnost - klasický propustoměr

teorie propustnost

8a/ POROVNEJTE CHARAKTERISTIKY zeminy tabulkové a zjištěné zkouškami.
8b/ Na základě změřených hodnot VYPOČTĚTE ÚNOSNOST základové půdy A SEDÁNÍ při zatížení na mezi únosnosti (rozměry atp. stejné jako po 1. serii).

náplň
9/ rezerva, lab. zkouška z výběru "co se nevešlo"

10-12/ Štola Josef - odběr vzorků, vrtání, nedestruktivní zkoušky, pevnosti

13/ protokoly, písemná práce, porovnání výsledků, zápočet? 

 

"co se nevešlo" download 
Zhutnitelnost – Proctor standard postup text starší slidy formulář
Pevnost v prostém tlaku, moduly pružnosti a přetvárnosti přetvárné char.  postup
Hydrofyzikální vlastnosti - nasákavost - 48h, do ustálené hmotnosti, vzlínavostí     text
Bobtnací tlak - oedometr v rámu s dynamometrem text oed+rám text bobtnání text smršťování
Swell index     swell index
Pevnost v prostém tahu, v tahu za ohybu, ve střihu     text střih
Zkoušky v axiátoru – prostý tlak, tah za prostorového ohybu   text tah+axiator
triaxiál     text
Obrusnost text

Termofyzikální vlastnosti - měření pomocí ISOMET

  text

Další využitelné informace (popis vlastností) a podklady (např. výpočet únosnosti a sedání základu) najdete v sekci Vlastnosti hornin a zemin a podkladech předmětů ZS01+ZSVTMZA.