Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / Výuka / PhD studium / Obhájené dizertační práce / Reserch on the Termophysical Bahaviour of Engineered Barier Material under Extreme Conditions

Reserch on the Termophysical Bahaviour of Engineered Barier Material under Extreme Conditions

Bezpečné uložení radioaktivního odpadu je celosvětový technicko - politicko - společenský problém. Konečná diskuze a rozhodnutí politicko - společenských otázek bude podstatně snazší při vysoké úrovni technického řešení a následné dobré informovanosti o něm. Technický výzkum je komplikován zejména faktem, že, vzhledem k zadání, jde o práci široce překračující hranice jednotlivých vědních oborů a specializací. K vlastnímu technickému řešení se snaží přispět i tato disertační práce. Konkrétně měřením termofyzikálních parametrů jílovitých zemin plánovaných jako těsnění kontejneru s radioaktivním odpadem. Odpad bude po dlouhou dobu výrazným zdrojem tepla, které je potřeba odvést do okolního horninového prostředí. Práce navazuje na diplomovou práci disertanta, a to měřením za modelových, relativně extrémních podmínek. Ty odpovídají předpokládanému stavu prostředí v ukládacím místě hlubinného úložiště v době jeho maximálního tepelného zatížení. K měřením byl použit unikátní přístroj APT-P01. Bobtnací tlak a množství vody v plně saturovaném těsnícím materiálu se ukázaly jako důležité faktory výrazně ovlivňující hlavní ze zkoumaných parametrů – součinitel tepelné vodivosti. Výsledky jsou porovnány mj. s hodnotami získaných extrapolací dřívějších laboratorních testů. Zjištěné informace budou dále využity zejména jako vstupy do matematických modelů sloužících ke zjišťování a ověřování chování konstrukce úložiště.