Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / Výuka / Obhájené práce / Diplomové práce / In-situ mock-up model úložného místa kontejneru s vyhořelým jaderným palivem

In-situ mock-up model úložného místa kontejneru s vyhořelým jaderným palivem

Bezpečné uložení radioaktivních odpadů anebo jejich ekologická likvidace je jedním z úkolů společnosti využívající technologie produkující nebezpečné radioaktivní látky. Nejnebezpečnější z odpadů pro biosféru jsou vysoce aktivní radioaktivní odpady. Tento druh odpadů je nebezpečný po dobu několika sta tisíců až miliónu let. Nejvýhodnější řešení je uložení těchto odpadů do hlubinného úložiště a to vzhledem k dostupným technologickým postupům a různým požadavkům např. ekonomickým, dlouhodobé bezpečnosti atd.
Hlubinné úložiště je navržené jako speciální environmentální konstrukce a řešení uložení musí být trvale udržitelné, tedy splňující technické (v rámci daných anebo vytvořených standardů - norem), ekonomické (finančně udržitelné), sociální (splňující požadavky občanů a právní regulativy daného státu) a ekologické (neohrožující biosféru) požadavky.
Jedním z oborů zabývajícím se návrhem hlubinného úložiště je experimentální geotechnika. Nutnost využití této inženýrské disciplíny vychází z konstrukce úložiště. Konstrukce úložiště brání transportu nebezpečných radionuklidů pomocí takzvaných bariér. Hlavním úkolem bariér je omezit migraci radionuklidů přes přenosová média (vodu, plyn) do biosféry po požadovanou dobu. Geotechnická bariéra musí maximálně omezit pohyb přenosových médií mezi ukládacím obalovým souborem s vysoce aktivním radioaktivním odpadem a přírodní bariérou (horninovým masivem) a to za pomoci jílového materiálu (bentonitu anebo směsí, které ho obsahují).
Práce řeší výstavbu in-situ mock-up modelu (mock-up – model ve stejné velikosti anebo v  měřítku řešeného problému) geotechnické bariéry v podmínkách simulující hlubinné úložiště a to od požadavků až po první návrh. Nový model bude vycházet z výsledků výzkumů dříve realizovaných Centrem experimentální geotechniky a také ze zkušeností autora práce, který navrhl a zkonstruoval model jiné části geotechnické bariéry (těsnění přístupových štol). Místo výstavby plánovaného modelu je stejné (Regionální výzkumné centrum Stavební fakulty – URC Josef - štola Josef).
Fáze návrhu in-situ mock-up modelu je před fází výstavby experimentu. V přípravné fázi musí být navrženy všechny části experimentu a prvky s ním související. Vzhledem ke specifikům výstavby komplexního mock-up modelu v in-situ prostředí mohou být během výstavby některé části experimentu oproti návrhu upraveny, ale tím nebude dotčen konečný cíl projektu, kterým je plně funkční model. Vzhledem k jasně specifikovanému cíli lze použít některé nástroje projektového řízení. Stejně jako většinu projektů je nutné výstavbu modelu řídit v požadované kvalitě, v daném čase a s dostupnými zdroji.