Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / O nás / Naše pracoviště / CEG

Centrum experimentální geotechniky

CEG - Centrum experimentální geotechniky – je výzkumné a pedagogické pracoviště Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze.

Účastníci mezinárodního tréninkového kurzu pořádaného CEG

CEG vzniklo jako samostatné pracoviště Fakulty stavební (FSv) Českého vysokého učení technického v Praze v roce 1998. V současnosti je CEG moderní pracoviště, které tvoří skupina mladých odborníků z oblasti experimentální geotechniky a které se zabývá vědecko-výzkumnou a pedagogickou činností. Výuka je zaměřena na praktické seznámení studentů s laboratorními zkouškami a experimenty z oboru geotechniky a na zkoušky a měření v oblasti zakládání staveb a podzemních staveb prováděné in situ. Pod odborným vedením jsou zde realizovány experimentálně orientované bakalářské a diplomové práce i práce doktorské.

Od roku 2007 je CEG provozovatelem pracoviště Podzemní laboratoř Josef a od roku 2011 Regionálního podzemního výzkumného centra URC Josef. Díky těmto pracovištím je CEG schopno zajišťovat praktickou výuku, realizaci výzkumných a experimentálních projektů, tréninkové nebo výukové kurzy zaměřené na problematiku podzemních staveb jak pro domácí, tak i zahraniční zájemce.

CEG spolupracuje s praxí  ̶  poskytuje odborný servis při stanovení geotechnických parametrů horninového a zeminového prostředí, zajišťuje monitoring podzemních staveb a speciálních povrchových staveb.

V CEG jsou řešeny výzkumné projekty z oblasti podzemního stavitelství, ekologie (ukládání odpadů) nebo z oblasti fyzikálního modelování geotechnických problémů. Převážná část experimentálních projektů je směřována do oblasti výzkumu geotechnické problematiky ukládání radioaktivních odpadů. Jedná se především o výzkum inženýrských bariér na bázi jílových materiálů. Zadavatelem výzkumu je z velké části Správa úložišť radioaktivních odpadů ČR (SÚRAO).

CEG partnerem projektu obce Chotilsko